NASZA65

KLASA 0

SEARCH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65

IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W KRAKOWIE

Goldex

NASI

SPONSORZY

ŚWIETLICA SZKOLNA SP65

W KRAKOWIE - MIEJSCE, KTÓRE DA SIĘ LUBIĆ!

PAMIĘTAJMY, ŻE WŚRÓD LUDZI

UŚMIECHNIĘTYCH, KOLEŻEŃSKICH

I UPRZEJMYCH WSZYSCY CZUJEMY

SIĘ LEPIEJ!

Zabawa jest nauką, nauka zabawą.

im więcej zabawy, tym więcej nauki”.

GLENN DOMAN

*Świetlica szkolna jest częścią składową szkoły. Jej funkcjonowanie i organizacja są ściśle związana

z działaniem szkoły. Praca świetlicy prowadzona jest w oparciu o plan pracy opiekuńczej, wychowawczej

i dydaktycznej, który pozostaje w korelacji z Planem Pracy Szkoły (opiera się o wytyczne Statutu Szkoły

i Regulaminu Świetlicy).

*Głównym zadaniem, tego miejsca, jest organizacja czasu wolnego Uczniów pozostających na terenie szkoły przed i po zakończonych zajęciach lekcyjnych. Prowadzenie przez świetlicę zorganizowanych zajęć ma na celu nauczenie Uczniów umiejętnego gospodarowania wolnym czasem i daje możliwość wykorzystania go zgodnie

z własnymi zainteresowaniami i potrzebami.

*Zajęcia świetlicowe mają za zadanie wspierać wielokierunkowo rozwój psychiczny i emocjonalny dzieci.

Są one ważnym łącznikiem między działaniami rodziny i szkoły w wychowaniu dziecka, łączą obowiązki Rodziców z kontynuacją działań wychowawczo-opiekuńczych szkoły.

*Świetlica stanowi ważne ogniwo w systemie współczesnego wychowania i opieki nad dzieckiem. Jako wewnątrzszkolna instytucja wychowawcza wspiera działania edukacyjne szkoły oparte na aktywnych metodach pracy z Uczniem (kształcenie umiejętności), dostosowanych do jego wieku i możliwości, wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach, poprzez opiekę nad dzieckiem, oddziaływanie wychowawcze i pracę dydaktyczną z dzieckiem.

*W swych celach i zadaniach uwzględnia podstawowe funkcje czasu wolnego: odpoczynek (regenerację sił fizycznych i psychicznych), rozrywkę (która wyzwala przyjemne emocje), rozwijanie indywidualnych zdolności

i zainteresowań.

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN ŚWIETLICY

PLAN PRACY

PLAN PRACY

Do zadań świetlicy należy w szczególności:

• stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego;

• upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości dbałości o zachowanie zdrowia;

rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności;

• współdziałanie z Rodzicami, Nauczycielami, Wychowawcami i środowiskiem lokalnym szkoły.

W naszej świetlicy stawiamy na bezpieczeństwo, normy i zasady społeczne, szacunek, tolerancję, rozwiązywanie problemów, rozmowy, zrozumienie, uśmiech, poczucie humoru i miłą atmosferę !

• organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków

do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia;

• organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka;

• organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie

i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień;


Flash website powered by MotoCMS - a Flash Templates provider.